Polityka prywatności

Informacje o administratorze danych osobowych

Ten dokument (dalej: „Polityka prywatności”) opisuje w jaki sposób Kondracki Celej Adwokaci sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 35 lok 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000966038, posługującą się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 5252655418 (dalej: „My/Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe jako naszego klienta lub osoby z nim powiązanej (dalej: „Klient”), osoby odwiedzającej naszą stronę internetową, lub osoby zainteresowanej współpracą z Nami.

Gdy odwiedzacie Państwo naszą Stronę internetową lub stajecie się naszym Klientem możemy pozyskiwać i przetwarzać pewne informacje Państwa dotyczące (dalej: „Dane”). Państwa Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem oraz z zachowaniem najwyższych standardów prywatności i bezpieczeństwa. Przede wszystkim stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). Używamy bezpiecznych środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia wszystkich przetwarzanych przez nas Danych przed utratą, zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

Kategorie przetwarzanych Danych

Przetwarzamy Dane, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od naszego Klienta w związku z negocjowaniem, procesem zawierania, realizacją umowy związanej ze współpracą z nami lub jej archiwizacji.

Możemy również przetwarzać Dane, które pozyskaliśmy z publicznie dostępnych baz danych, takich jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Danymi, które pozyskujemy w zależności od celów ich przetwarzania, w szczególności mogą być:

 1. podstawowe dane identyfikujące (imię i nazwisko),
 2. firma (nazwa),
 3. dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail),
 4. dane adresowe (adres zamieszkania, miejsce pobytu),
 5. dane dotyczące numerów identyfikacyjnych (seria i nr dowodu osobistego, PESEL, NIP),
 6. informacje o mocodawcy,
 7. dane dotyczące posiadanego obywatelstwa,
 8. informacje dotyczące doświadczenia zawodowego.

Dane, które pozyskujemy automatycznie

Nasza Strona internetowa zbiera niektóre Dane automatycznie, w trakcie korzystania z niej. Możemy uzyskiwać informacje w sposób zautomatyzowany, np. za pomocą plików cookie przeglądarki, pikseli, dzienników serwera sieciowego, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii. Technologie te, między innymi, pomagają nam: (1) zapamiętać informacje o odwiedzającym, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać, (2) śledzić i rozumieć sposób korzystania ze Strony internetowej i interakcji z nią, (3) dostosować Stronę internetową do preferencji osoby odwiedzającej, (4) zarządzać i mierzyć użyteczność Strony internetowej, (5) zrozumieć skuteczność naszej komunikacji oraz (6) w inny sposób ulepszać jej funkcjonowanie

Informacje jakie zbieramy w sposób zautomatyzowany obejmują:

 1. Dane dotyczące Państwa urządzenia, w tym adres MAC, adres IP, informacje o logach, model urządzenia, model sprzętowy, numer IMEI, numer seryjny, informacje o subskrypcji, ustawienia urządzenia, połączenia z innymi urządzeniami, operator sieci komórkowej, charakterystyka przeglądarki internetowej, informacje o korzystaniu z aplikacji, kod sprzedaży, kod dostępu, aktualna wersja oprogramowania, MNC, informacje o subskrypcji oraz losowe, nietrwałe i możliwe do ponownego ustawienia identyfikatory urządzenia, takie jak identyfikator usługi spersonalizowanej (lub PSID), oraz identyfikatory reklam, w tym identyfikator reklam Google,
 2. Dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, w tym Dane dotyczące strumienia kliknięć, Państwa interakcji ze stronami internetowymi (takie jak odwiedzane strony internetowe, wyszukiwane hasła oraz używane aplikacje i funkcje), strony, które doprowadziły lub skierowały Państwa do naszej strony internetowej, daty i godziny korzystania z naszej strony internetowej; oraz korzystania przez Państwa z witryn, aplikacji i funkcji innych firm, które są powiązane z naszymi usługami,
 3. Dane dotyczące korzystanie przez Państwa z witryn internetowych, aplikacji i funkcji stron trzecich, które są powiązane z Naszymi usługami.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania Danych

Możemy przetwarzać Państwa Dane w następujących celach:

 1. Realizacja umowy z Państwem. Przetwarzamy Państwa Dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a Państwem. Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej z Państwem umowy.
 2. Realizacja umowy z podmiotem z Państwem powiązanym. Przetwarzamy Państwa Dane w celu zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a podmiotem, z którym są Państwo powiązani lub w imieniu którego Państwo działacie (np. Klienta, naszego kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z nami). Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do kontaktu z Państwem w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem, z którym są Państwo powiązani lub w imieniu którego Państwo działacie (np. Klienta, kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z nami). Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej z podmiotem, z którym są Państwo powiązani lub którego Państwo reprezentują.
 3. Rekrutacja. Przetwarzamy Państwa Dane przesłane do w ramach postępowania rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest: (a) w przypadku informacji określonych w Kodeksie pracy artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); (b) w pozostałym zakresie artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy; (c) informacje nie związane z Państwa kwalifikacjami czy osiągnięciami zawodowymi (np. zdjęcie, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); (d) informacje, które nam Państwo dobrowolnie przekazaliście a będące danymi szczególnej kategorii przetwarzamy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda). Państwa Dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane przez nas w ogłoszeniu o pracę w okresie od momentu otrzymania zgłoszenia do chwili zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres roku od jego otrzymania. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Danych w ramach przyszłych procesów rekrutacji, Państwa Dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż w ciągu roku od chwili jej wyrażenia. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do czasu jej wycofania lub z chwilą zakończenia przetwarzania pozostałych Danych kandydata.
 4. Kontakt. Przetwarzamy Państwa Dane w celu umożliwienia komunikacji z Państwem za pośrednictwem różnych kanałów. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Tym uzasadnionym interesem jest umożliwienie nam kontaktu z Państwem. Państwa Dane przetwarzamy do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w każdym razie nie dłużej niż przez 5 lat.
 5. Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji Administratora. Przetwarzamy Państwa Dane w celu zachowania zgodności z przepisami prawa. Przykładem tego może być przetwarzanie przez nas Danych dotyczących identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego naszego klienta lub wzajemnych rozliczeń w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. przepisów podatkowych, przepisów dotyczących zapobieganiu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Państwa Dane przetwarzamy do czasu, gdy przepisy prawa uprawniają Nas do ich przetwarzania.
 6. Dochodzenie lub obrona roszczeń. Przetwarzamy Państwa Dane w celu dochodzenia lub obrony naszych roszczeń lub interesów. Podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Ten uzasadniony interes polega na, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie możemy podnosić lub jakie mogą być podnoszone wobec nas. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wynosi sześć lat).
 7. Marketing i reklama. Możemy wykorzystywać Państwa Dane do prowadzenia działalności marketingowej i reklamowej naszych usług. Działalność marketingową obejmuje m.in. przesyłanie newsletteru za pośrednictwem e-mail (jeśli wyrazicie Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną). Podstawą prawną jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Ten uzasadniony interes polega na poinformowania Państwa o naszych usługach.  Przetwarzamy Państwa Dane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na otrzymywanie newsletteru, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów takiego przetwarzania.
 8. Analiza i personalizacja naszej strony internetowej. Używamy Danych w celu personalizacji treści oraz analizy naszej strony internetowej i ruchu w sieci. Podstawą prawną przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Polega on na analizie aktywności osób odwiedzających Stronę internetową w celu optymalizacji świadczonych usług. Te Dane przetwarzamy do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej niż dwa lata.

Dobrowolność podania Danych

Podanie Danych jest dobrowolne. Jednakże, bez otrzymania niezbędnych Danych, możemy nie być w stanie wykonać niektórych działań zleconych przez Państwa lub naszych Klientów - ich przekazanie jest zatem warunkiem zawarcia z nami umowy lub jej realizację przez nas.

Odbiorcy przetwarzanych Danych

W niektórych sytuacjach możemy być zmuszeni do udostępnienia Państwa Danych stronom trzecim, takim jak:

 1. Zewnętrzni dostawcy usług - zatrudniamy inne podmioty i osoby do wykonywania zadań w naszym imieniu. Przykłady obejmują usługi związane z działalnością naszego biura, realizację zamówień na produkty lub usługi, świadczenie usług doradczych i księgowych. Tego rodzaju usługodawcy zewnętrzni mają dostęp do Danych w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Ponadto muszą oni przetwarzać Dane zgodnie z postanowieniami umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,
 2. Organy publiczne - w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami na podstawie właściwych przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać Danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa Państwu przysługujące w związku z przetwarzaniem Danych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa Danych przysługuje Państwu szereg uprawnień, takich jak:

 1. prawo żądania od nas dostępu do swoich Danych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeżeli Państwa Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać te Dane w niezbędnym zakresie, w przypadku zaistnienia uzasadnionego powodu,
 3. prawo do przenoszenia lub ograniczenia Danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody,
 4. jeżeli podstawą przetwarzania Danych jest Państwa zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa Danych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji na temat Państwa praw w kontekście danych osobowych możesz znaleźć na tej stronie internetowej.

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas Danych narusza prawo, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat złożenia skargi możesz znaleźć tutaj.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, a w szczególności profilowaniu.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony Państwa Danych lub gdybyście Państwo chcieli skorzystać z przysługujących Państwu praw wynikających z RODO prosimy o przesłanie takiej informacji na adres: biuro@kondrackicelej.pl. Proszę pamiętać o podaniu Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Państwa pytania i żądania.

Aktualna wersja Polityki prywatności

Polityka Prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu przez nas Danych. Jej treść może ulec zmianie w przypadku, gdy zmienimy sposób ich przetwarzania.

Kontakt

Obróć telefon, aby wyświetlić naszą stronę